Thông báo V/v nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2018

VNGroup xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng, đối tác và toàn thể CBNV về lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2018 như sau:

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VNGROUP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc
—-o0o—- —–o0o—–
Số : 08/2018 TB-VNG Hà Nội, ngày 28  tháng 08  năm 2018

THÔNG BÁO

(V/v Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2018)

Căn cứ Bộ Luật Lao động của nước CHXHCN Việt Nam và các quy định của Nhà nước về chế dộ nghỉ các ngày lễ trong năm;

Căn cứ Nội quy lao động và tình hình kinh doanh thực tế của Công ty,

Thừa lệnh Tổng giám đốc, phòng Hành chính – Nhân sự xin thông báo đến các phòng/ban, đơn vị toàn hệ thống VNGROUP về lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2018, như sau:

 1. Lịch nghỉ Lễ:
  – CBNV toàn hệ thống VNGROUP được nghỉ theo chế độ Nhà nước quy định là 01 ngày (2/9/2018).
  – Do ngày lễ 2/9 năm nay trùng vào ngày Chủ nhật và để kết hợp thời gian nghỉ lễ và kỳ nghỉ cuối tuần, tất cả CBNV được nghỉ làm việc từ ngày 01/9 – 03/9/2018.
  – Lịch làm bù: CBNV sẽ làm bù vào thứ 7 tuần kế tiếp (ngày 08/9/2018).
 2. Công tác bảo vệ an toàn trong ngày nghỉ lễ:

Để đảm bảo an ninh và an toàn PCCC trong kỳ nghỉ lễ, yêu cầu các phòng/ban, đơn vị thực hiện nghiêm chỉnh những nội dung sau:

 • Tắt tất cả các thiết bị điện trong khu vực làm việc, rút toàn bộ các ổ cắm điện không sử dụng hoặc tắt Aptomat tổng.
 • Vệ sinh khu vực làm việc (đổ rác thải, lau dọn bàn, xếp gọn ghế ngồi, tà liêụ làm việc…)
 • Khóa và niêm phong phòng làm việc riêng hoặc cửa ra vào khu vực làm việc chung.

Đề nghị các phòng/ban, đơn vị thông báo cho nhân viên được biết và thực hiện.

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC

TP. Hành chính – Nhân sự

(đã ký)

NGUYỄN THANH HÀ

Nơi nhận:

– Các phòng/ban, đơn vị, chi nhánh VNGROUP;

– Ban TGĐ (để b/c)

– Lưu: HCNS