TẦM NHÌN

Nỗ lực ĐỔI MỚI – Không ngừng SÁNG TẠO – Áp dụng CÔNG NGHỆ – Đón đầu CƠ HỘI để trở thành một Tập đoàn vững mạnh, sẵn sàng cho tiến trình hội nhập Quốc tế.

SỨ MỆNH

Chung tay xây dựng đất nước Việt Nam thịnh vượng, hòa nhập cùng thế giới

Triết lý kinh doanh

“Giá trị ở sự bền vững”

Nhấn mạnh đến yếu tố “bền vững”, VNGroup hiểu rằng yếu tố con người và giá trị nguồn nhân lực đóng vai trò thiết yếu trong việc phát triển doanh nghiệp cũng như lợi ích cộng đồng.
Để hoàn thành sứ mệnh “bền vững” trên, VNGroup đã đưa ra những chiến lược phát triển toàn diện, lâu dài. Theo đó, sự phát triển bền vững ở đây bao gồm nhiều khía cạnh: Bền vững về mặt tài chính, bền vững về yếu tố con người, bền vững về ngành nghề hoạt động, danh mục sản phẩm đầu tư đảm bảo không bị lỗi thời so với xu hướng của thời đại…

TẦM NHÌN

Nỗ lực ĐỔI MỚI – Không ngừng SÁNG TẠO – Áp dụng CÔNG NGHỆ – Đón đầu CƠ HỘI để trở thành một Tập đoàn vững mạnh, sẵn sàng cho tiến trình hội nhập Quốc tế.

SỨ MỆNH

Chung tay xây dựng đất nước Việt Nam thịnh vượng, hòa nhập cùng thế giới

Triết lý kinh doanh

“Giá trị ở sự bền vững”

Nhấn mạnh đến yếu tố “bền vững”, VNGroup hiểu rằng yếu tố con người và giá trị nguồn nhân lực đóng vai trò thiết yếu trong việc phát triển doanh nghiệp cũng như lợi ích cộng đồng.
Để hoàn thành sứ mệnh “bền vững” trên, VNGroup đã đưa ra những chiến lược phát triển toàn diện, lâu dài. Theo đó, sự phát triển bền vững ở đây bao gồm nhiều khía cạnh: Bền vững về mặt tài chính, bền vững về yếu tố con người, bền vững về ngành nghề hoạt động, danh mục sản phẩm đầu tư đảm bảo không bị lỗi thời so với xu hướng của thời đại…