Thông báo V/v nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2021

VNGroup xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng, đối tác và toàn thể CBNV về lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2021 như sau:

HỆ THỐNG VNGROUP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc
—-o0o—- —–o0o—–
Số : 08/2021 TB-VNG Hà Nội, ngày 27  tháng 08  năm 2021

THÔNG BÁO

(V/v Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2021)

Căn cứ Bộ Luật Lao động của nước CHXHCN Việt Nam và các quy định của Nhà nước về chế dộ nghỉ các ngày lễ trong năm;

Căn cứ Nội quy lao động và tình hình kinh doanh thực tế của Công ty,

Thừa lệnh Tổng giám đốc, phòng Hành chính – Nhân sự xin thông báo đến các phòng/ban, đơn vị toàn hệ thống VNGROUP về lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2021, như sau:

  1. Lịch nghỉ Lễ:
    – CBNV toàn hệ thống VNGROUP được nghỉ theo chế độ Nhà nước quy định là 03 ngày (Từ thứ Năm ngày 02/09/2021 đến hết sáng thứ Bảy ngày 4/9/2021).
  2. Công tác an toàn phòng chống dịch trong ngày nghỉ lễ:
  • Thực hiện tốt khuyến cáo 5K: KHẨU TRANG – KHỬ KHUẨN – KHOẢNG CÁCH – KHÔNG TỤ TẬP – KHAI BÁO Y TẾ để phòng – chống dịch COVID-19.
  • Không được chủ quan, lơ là. Luôn đề cao cảnh giác, phòng chống dịch. Không ra đường khi không thực sự cần thiết.
  • KNghiêm chỉnh chấp hành chỉ thị 17 của Chính phủ trong công tác phòng – chống dịch COVID-19.

Kính chúc toàn thể CBNV của hệ thống VNGroup có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ, khỏe mạnh và an toàn!

Thừa lệnh Tổng giám đốc

Giám đốc Ban hành chính nhân sự

(đã ký)

PHẠM THỊ THU HÀ

Nơi nhận:

– Các phòng/ban, đơn vị, chi nhánh VNGROUP;

– Ban TGĐ (để b/c)

– Lưu: VT