Thông báo V/v nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2020

VNGroup xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng, đối tác và toàn thể CBNV về lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2020 như sau:

HỆ THỐNG VNGROUP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc
—-o0o—- —–o0o—–
Số : 10/2020 TB-VNG Hà Nội, ngày 26  tháng 08  năm 2020

THÔNG BÁO

(V/v Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2020)

Căn cứ Bộ Luật Lao động của nước CHXHCN Việt Nam và các quy định của Nhà nước về chế dộ nghỉ các ngày lễ trong năm;

Căn cứ Nội quy lao động và tình hình kinh doanh thực tế của Công ty,

Thừa lệnh Tổng giám đốc, phòng Hành chính – Nhân sự xin thông báo đến các phòng/ban, đơn vị toàn hệ thống VNGROUP về lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2020, như sau:

  1. Lịch nghỉ Lễ:
    – CBNV toàn hệ thống VNGROUP được nghỉ theo chế độ Nhà nước quy định là 01 ngày (Thứ Tư ngày 2/9/2020).
  2. Công tác bảo vệ an toàn trong ngày nghỉ lễ:

Để đảm bảo an ninh và an toàn PCCC trong kỳ nghỉ lễ, yêu cầu các phòng/ban, đơn vị thực hiện nghiêm chỉnh những nội dung sau:

  • Tắt tất cả các thiết bị điện trong khu vực làm việc, rút toàn bộ các ổ cắm điện không sử dụng hoặc tắt Aptomat tổng.
  • Vệ sinh khu vực làm việc (đổ rác thải, lau dọn bàn, xếp gọn ghế ngồi, tà liêụ làm việc…)
  • Khóa và niêm phong phòng làm việc riêng hoặc cửa ra vào khu vực làm việc chung.

Đề nghị các phòng/ban, đơn vị thông báo cho nhân viên được biết và thực hiện.

Phòng Hành chính – Nhân sự

(đã ký)

PHẠM THỊ THU HÀ

Nơi nhận:

– Các phòng/ban, đơn vị, chi nhánh VNGROUP;

– Ban TGĐ (để b/c)

– Lưu: HCNS