Mr. VŨ VĂN THÀNH

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
Công ty Cổ phần Tập Đoàn VNGroup