Vũ Tiến Cường

Phó Giám đốc CN Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Thẩm Định Giá VNG Việt Nam