PHẠM HOÀNG HÀ

Phó Ban Dự án Xây dựng
Công ty Cổ phần Tập Đoàn VNGroup