phạm công phong

Trợ lý Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Tập Đoàn VNGroup