Nguyễn Tiến

Giám đốc Nghiệp vụ CN Hà Nội
Công ty TNHH Thẩm Định Giá VNG Việt Nam