nguyễn thị hiền

Uỷ viên Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Tập Đoàn VNGroup