Nguyễn Thanh Bình

Giám đốc Tài chính Nghiệp vụ
Công ty Cổ phần Tập đoàn VNGroup