Lương quang huy

Phó Giám đốc CN Đà Nẵng
Công ty TNHH Thẩm Định Giá VNG Việt Nam