HOÀNG THỊ OANH

Giám đốc
Công ty Cổ phần Lotus Hospitality