Hà Nội thông qua quy định quản lý bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội thông tin về phiên họp tập thể UBND thành phố diễn ra ngày 15/5. Dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung, tập thể UBND thành phố đã xem xét, thống nhất kết luận các nội dung quan trọng.

Tại phiên họp, tập thể UBND thành phố đã thông qua quy định quản lý bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội. Theo đó, UBND thành phố yêu cầu Sở Xây dựng kiểm tra lại các quy định của Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính về nhà ở xã hội để hoàn thiện; đề xuất xây dựng phầm mềm quản lý tổng thể về nhà ở xã hội nhằm cung cấp thông tin đầy đủ về các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.

Sở Xây dựng công khai tiêu chuẩn, tiêu chí của đối tượng thuê, thuê mua, mua nhà ở xã hội theo quy định trên cổng thông tin điện tử của Sở; phối hợp với Sở Tư pháp hoàn thiện dự thảo, trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt.

Ngoài ra, tập thể UBND thành phố thống nhất về sự cần thiết phải ban hành “Quy chế phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội”, thay thế Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND. Nội dung chính của Quyết định mới trên cơ sở kế thừa các nội dung tại Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND và cập nhật một số quy định mới về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Quy chế phối hợp mới bao gồm các nội dung: Tiếp nhận, xử lý hồ sơ về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp theo thẩm quyền; trao đổi, cung cấp, công bố thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; tổ chức tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; thanh tra, kiểm tra, điều tra, giám sát, xử lý vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh theo phương thức đa cấp; tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Cũng trong phiên họp, thành phố đã thông qua đề án “Hỗ trợ, khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố”; xây dựng dự thảo về cơ chế định mức chi trong một số lĩnh vực kinh tế – xã hội; quy hoạch phân khu đô thị Phú Xuyên; sửa đổi, bổ sung quy định về công tác thi đua, khen thưởng.

Theo Đầu tư bds