NGÔ THỊ MAI HƯƠNG

Giám đốc Ban Kế Toán
Công ty Cổ phần Tập Đoàn VNGroup