LÊ DUY THÀNH

Phó Giám Đốc Kinh Doanh
Công ty TNHH Thẩm Định Giá VNG Việt Nam