Mr. ĐỖ VĂN NAM

Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Tập Đoàn VNGroup