PHẠM ĐỨC CƯỜNG

Phó Giám Đốc
Công ty TNHH Thẩm Định Giá VNG Việt Nam