Nguyễn Văn Quyết

Giám đốc Chi nhánh Hà Nội
Công ty TNHH Thẩm Định Giá VNG Việt Nam