nguyễn trọng hiếu

Giám đốc chi nhánh Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Thẩm Định Giá VNG Việt Nam