CHU THỊ QUẾ HƯƠNG

Giám đốc ban Hành chính Nhân sự
Công ty Cổ phần Tập Đoàn VNGroup